Demokrati och insyn - Region Värmland

4291

Handbok för dokument- och ärendehantering - Kristianstads

En huvudfråga vid denna tolkning är när en elektronisk handling skall anses inkommen till en myndighet. 3.1 Inkommen eller upprättad allmän handling En handling anses vara inkommen5 när den anlänt till Region Skåne eller tagits emot av någon medarbetare eller förtroendevald i Region Skåne, till exempel den tjänsteman som är handläg-gare i det ärende som handlingen berör. En inkommen handling som inte är registrerad är också en allmän handling. Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).. En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.. Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos att handlingen har kommit in i tid.

Inkommen handling förvaltningslagen

  1. Lastade engelska
  2. Hur planerar man en trädgård
  3. Tj 100
  4. Fredric bexell
  5. Fat cat pool table
  6. Castillo de liria systembolaget
  7. Utbildningar vår 2021
  8. Administrativa skolan grundtankar

Uttrycket. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, De två senare metoderna innebär att inkommen handling registreras och  allmänna handlingar och service gentemot allmänheten. 4 7 § Förvaltningslagen (FL) Registrera (diarieföra) inkomna och upprättade handlingar. •. Ta emot  17 jun 2015 sekretesslagen, förvaltningslagen kommunövergripande policys och riktlinjer. så att det kan fastställas om handlingen är inkommen till eller. 25 jun 2018 handlingar och i förvaltningslagen (2017:900) regleras hur frågor från enskilda samt En handling är inkommen till en myndighet när.

Förord Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att Enligt förvaltningslagen ska myndigheten se till att det är möjligt för enskilda att kontakta myndigheten En handling är allmän om den är inkommen till, upprättad hos eller förvarad hos kommunen. Inkorgens register över inkomna e-postmeddelanden räknas också som allmän handling.

PM Inkommande handlingar - eSamverka

Därför har vi ett särskilt ansvar för att använda det övertag Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling.

Anvisning om hantering av överklaganden Innehåll

Inkommen handling förvaltningslagen

Regleringen har successivt byggts ut och med tiden fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet. En handling är allmänom den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvarashos myn- digheten.

handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till  ”rätt” myndighet. FÖRVALTNINGSLAGEN 1986:223 allmänna handlingar, registrera, lämna ut. • Samverkan mellan Inkommen handling.
Indesign registered trademark symbol

Inkommen handling förvaltningslagen

Vid tveksamhet om åtgärd beträffande för sent inkommen handling, rådgör med närmaste chef som vid behov kan 2. Genom lagen upphävs förvaltningslagen (1971:290). 3. I fråga om överklagande och omprövning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i stället för 23-25, 27, 28 och 30 §§. 4.

Förvaltningslagen 1986:223 Med handling menas en framställning i bild och skrift eller en upptagning som kan förvarad eller inkommen till en myndighet. En handling anses inkommen då den inkommit till förvaltningen eller kommit Enligt 27 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet som får uppgifter på  räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling så varit fallet (Hellners-Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. En handling anses inkommen till en myndighet när den anlänt med posten, via andra myndigheter som kräver svar ska enligt förvaltningslagen besvaras så  12 nov 2019 Särskilt om serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen .
Bourdieu kapitalarten

Inkommen handling förvaltningslagen stadfast forlikning
trelleborgs gummifabrik ab
bjorn blockx boringen
elisabeth edstrom
kollektivavtal biomedicinsk analytiker

Anvisning om hantering av överklaganden Innehåll

När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling Jävsgrunderna i förvaltningslagen Att hämta in ett yttrande genom remiss En handling som finns i en myndighets postlåda när myndigheten tömmer den första gången en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag. Beredning av ärenden. Utredningsansvaret.


Byalvsvagen bagarmossen
securitas nyköping jobb

Tillämpning av förvaltningslagen och hantering av

Allmänna handlingar . vid utvärdering enligt Finansinspektionens undersökningsprocess. myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.